En intensiv debatt blev det!

De flesta som har ett passionerat intresse för naturvetenskap tenderar att ha ett avsevärt mindre intresse för samhällsfrågor. Eller?

Under kvällen idag har vi haft besök av Johan Andréasson som arbetar som politisk tjänsteman i Riksdagen och är civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers. Han har även många år i styrelsen för Förbundet Unga Forskare bakom sig. I sin arbetsgrupp i Riksdagen har han ca 70 kollegor varav högst tre eller fyra är naturvetare. Vad får det för konsekvenser för politikers förmåga att ta till sig vetenskapliga resultat?

Vilket ansvar har forskare, och särskilt unga forskare, för att förmedla kunskap till samhället och allmänheten? Svåra frågor som blir aktuella hela tiden i vårt moderna samhälle. Alltifrån vår energipolitik till vår it-politik styrs av innovationer och tekniska lösningar. Huruvida vi borde ha kärnkraft är till exempel en fråga som just nu har rönt väldigt mycket uppmärksamhet. Detta trots att gemene man (och snart sagt varje politiker) helt saknar kunskap om hur kärnkraftsreaktorer egentligen fungerar.

Som övning under passet fick eleverna i grupper på kort tid sätta sig in i ett par vetenskapliga frågor med politisk betydelse. Dessa var huruvida vi borde inför skatt på kött med tanke på dess stora miljöpåverkan (köttproduktion bidrar till exempel med uppskattningsvis 20% av världens koldioxidutsläpp), huruvida man borde införa individuella utsläppsrätter (att varje person har en koldioxidkvot) samt huruvida det borde vara tillåtet med genmodifierade grödor. En grupp fick företräda de som är för varje åtgärd, medan en grupp fick vara emot varje. Det var fascinerande att se hur engagerande politik kan vara när den handlar om rätt typ av frågor. Debatten blev väldigt intensiv och det var långt ifrån självklart vilken sida som vann varje fråga. En insikt var att forskning och vetenskapliga resultat kan användas på väldigt olika sätt beroende på vilket syfte man som politiker vill uppnå.

Sammantaget var det en bra tankeställare för oss alla att reflektera över vetenskapens betydelse för samhällets utveckling och vilken roll den spelar i politiken.